زمینه فعالیت

عنوان


سوابق اجرایی

پیاده سازی سیستم های مالی و صنعتی کارخانه سبز ایران : نام پروژه
: تاریخ
: کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

بدست آوردن بهای تمام شده واقعی محصولات : نام پروژه
: تاریخ
: کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

به صفر رساندن انحراف دستمزد مستقیم تولید طی یک دوره زمانی با انتخاب نسبت تعدادی یا ریالی برای اولین بار در جهان : نام پروژه
: تاریخ
: کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

به صفر رساندن انحراف سربار تولید طی یک دوره زمانی با انتخاب نسبت تعدادی یا ریالی برای اولین بار در جهان : نام پروژه
: تاریخ
: کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

ابداع مکانیزم پیچیده بهای تمام شده SIM شناسائی ویژه : نام پروژه
: تاریخ
: کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

پیاده سازی سیستم های مالی و صنعتی کارخانه BASF ایرانیان : نام پروژه
1380/06/30 : تاریخ
BASF ایرانیان : کارفرما
بهزاد جعفری - مهندس بهزادی - مهندس مقدم - مهندس احمری - محمد حسین جعفری : همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

به صفر رساندن انحراف قیمت مواد در جریان تولید برای اولین بار در جهان : نام پروژه
: تاریخ
BASF ایرانیان : کارفرما
بهزاد جعفری - مهندس بهزادی - مهندس مقدم - مهندس احمری - محمد حسین جعفری : همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

پیاده سازی سیستم های گروه صنعتی تن آرا : نام پروژه
1381/11/30 : تاریخ
شرکت تن آرا : کارفرما
بهزاد جعفری - مهندس بهزادی - مهندس مقدم - مهندس احمری - محمد حسین جعفری : همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

پیاده سازی سیستم های بازرگانی داروگر : نام پروژه
1381/11/13 : تاریخ
پخش بازرگانی داروگر : کارفرما
بهزاد جعفری - مهندس بهزادی - مهندس مقدم - مهندس احمری - محمد حسین جعفری : همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری موسسه فرهنگی آموزشی فجر ندای جاوید : نام پروژه
: تاریخ
: کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

ابداع حسابداری چند بعدی برای اولین بار در جهان : نام پروژه
: تاریخ
: کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

اهمیت بهای تمام شده : نام پروژه
: تاریخ
: کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژهشرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

همکاری با نحوه همکاری
شرکت BASF ایرانیان پشتیبانی
بازرگانی داروگر پشتیبانی
بازرگانی طاهری پشتیبانی
کارخانجات فرات پشتیبانی
صنایع پزشکی تن آرا پشتیبانی
شرکت رصد ایران پشتیبانی
خدمات الکترونیک شهر پشتیبانی
دهیاری سولقان برنامه نویسی
موسسه فرهنگی آموزشی فجر ندای جاوید نصب سیستم های اتوماسیون اداری
شرکت تیمن چای سیستم های مالی و توزیع و فروش
پخش پردیس سپاهان سیستم های مالی و توزیع و فروش
شرکت دیدار نصب سیستم های اتوماسیون اداری
دلتا پارس کنترل پشتیبانی
سرو هیدرولیک پویا خریداری سیستم و پشتیبانی
کیمیاگران ساختمان های مدرن سیستم اتوماسیون اداری
شرکت سنگینه سیستم اتوماسیون اداری


عضویت در تشکل ها, اتحادیه ها, انجمن ها و صنوف

عنوان
انجمن شرکتهای انفورماتیک ایران
نظام صنفی رایانه
انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران


پشتیبانان پروژه