زمینه فعالیت

عنوان
شبکه
تلفن ثابت
پیمانکاران مخابراتی


سوابق اجراییشرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

همکاری با نحوه همکاری


عضویت در تشکل ها, اتحادیه ها, انجمن ها و صنوف

عنوان


پشتیبانان پروژه