گواهینامه ها

عنوان مستندات گواهینامه
دریافت لوح زرین بزرگان فن آوری دریافت
تائیدیه حسابرسان بین المللی شرکت BASF دریافت
صنایع پزشکی تن آرا دریافت
شرکت ساختمانی رصد ایران دریافت
بازرگانی داروگر دریافت
تقدیرنامه اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و راهبری دریافت
گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی دریافت
گواهینامه عضویت انجمن انفورماتیک ایران دریافت
شرکت ساختمانی بیطاس دریافت
شرکت تولیدی دگوسا دریافت
نرم افزارهای چند رسانه ای و نمایشگاه رسانه های دیجیتال دریافت
گواهینامه بین المللی مدیریت و راهبری دریافت
گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده دریافت
پشتیبانان پروژه