افراد و مسئولیت ها

بهزاد جعفری : نام مسئول
مدیر عامل : سمت فعلی
info@herfeiha.com : آدرس ایمیل
www.herfeiha.com : آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

امیر صادقیان : نام مسئول
کارشناس حقوق و دستمزد : سمت فعلی
info@herfeiha.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

ساحل جعفری : نام مسئول
عضو هیت مدیره : سمت فعلی
info@herfeiha.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

مهندس شهاب کیا : نام مسئول
برنامه نویس : سمت فعلی
info@herfeiha.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

مهندس قربان آژنداک : نام مسئول
برنامه نویس : سمت فعلی
info@herfeiha.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

مهندس نیما خوش نژاد : نام مسئول
برنامه نویس : سمت فعلی
info@herfeiha.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

حریر جعفری : نام مسئول
فن آوری و تحقیقات : سمت فعلی
info@herfeiha.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

مهندس پروین مقدم : نام مسئول
برنامه نویس : سمت فعلی
info@herfeiha.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

مهندس افشین احمری : نام مسئول
برنامه نویس : سمت فعلی
info@herfeiha.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

مهندس منوچهر اصغری : نام مسئول
برنامه نویس : سمت فعلی
info@herfeiha.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

مهندس محمدرضا اسماعیلی : نام مسئول
برنامه نویس : سمت فعلی
info@herfeiha.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

مهندس ابولفضل مهدوی : نام مسئول
برنامه نویس : سمت فعلی
: آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

هادی زارع : نام مسئول
کارشناس فنی : سمت فعلی
: آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

شمس الدین مجاوری : نام مسئول
مدیر امور مالی : سمت فعلی
: آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

میثم رجبی : نام مسئول
مشاور ارشد مالی : سمت فعلی
: آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصاتپشتیبانان پروژه