خدمات و محصولات

سیستم مالی بازرگانی صنعتی : نام محصول
سیستم مالی بازرگانی صنعتی : نام تجاری
یکی از قو ی تـرین سیستم های حس ابـداری مـوجود در ایران می باشـد که با امکان نمایش ضمائم اسناد از سطح تراز تا کف انبار جهت کنترل و حسابرسی حتی میتوان ادعا نمود در جهان منحصر بفرد می باشد. و با ارائـه بیش از 700 گـزارش مـدیریتی مشخصات :
سیستم تمام یکپارچه حرفه ای ها یکی از قو یتـرین سیستم های حسابـداری مـوجود در ایران می باشـد که با امکان نمایش ضمائم اسناد از سطح تراز تا کف انبار جهت کنترل و حسابرسی حتی میتوان ادعا نمود در جهان منحصر بفرد می باشد. با امکان استفاده از کدینگ یونیک یا مراکز هزینه جهت تفکیک یک حساب به سطوح پایین تر ، سهولت استفاده از برنامه ، صحـت ، دقـت و سرعـت و با ارائـه بیش از 700 گـزارش مـدیریتی از و یـژگیهای بارز این سیستم می باشد . سیستم حسابداری مالی : عملیات تنظیم سند : امکان درج یک یا چند خط در سند ، حذف و اصلاح اسناد با امکان کنترل و هشدارهای لازم ، چاپ سند به چند روش متداول دو ستونی ـ سه ستونی ـ چهار ستونی ـ مرتب شده یا وارد شده ، گزارشات مدیریتی اسناد حسابداری ، چاپ خلاصه سند ماهیانه یا دوره ای ، جستجوگر اتوماتیک در اسناد ـ جستجوگر در تمامی منوها ، ماشین حساب و انتقال رقم آن به سند ، امکان درج سند خالی در بین اسناد و اصلاح اتوماتیک مانده حسابها ، کپی کردن اسناد در یک سند جدید ، امکان دیدن ضمائم از داخل سند ، تنظیم سند فرعی با شماره مستقل ، آنالیز حساب در کلیه حسابها ، معرفی یک حساب در داخل منوها ، مارک حسابهای خوانده ، مغایرت یاب جهت کلیه حسابها ، توان صدور چکهای مدت دار به استناد اسناد دریافتنی و در جریان وصول و مانده بانکها ، قطعی نمودن اسناد ، تنظیم سند سود و زیان ، تنظیم سند افتتاحیه و اختتامیه بصورت اتوماتیک . عملیات صندوق : صدور قبض دریافت و پرداخت وجوه نقد با چاپ رسید و گزارشات مدیریتی گردش وجوه ، صدور سند اتوماتیک مربوطه به تفکیک صندوق و تنخواه ها با امکان حذف یا اصلاح عملیات بانکی : صدور قبض ، واریز یا حواله وجه به بـانک با چاپ رسیـد و گزارشات مدیریـتی ، صـدور قبض هزینه های بانکی با چاپ رسید و گزارشات مدیریتی و صدور سند اتوماتیک مربوطه با امکان حذف یااصلاح . عملیات اسناد دریافتنی : صدور فرم دریافت چک از اشخاص با چاپ رسید و گزارشات مدیریتی ، صدور فرم پرداخت چک به اشخاص ، در جریان وصول بانکها ، انتقال به بانک ، وصول چک نزد صندوق و انتقال به چک برگشتی با چاپ رسید و گزارشات مدیریتی و صدور سند اتوماتیک مربوطه با امکان حذف یا اصلاح. عملیات اسناد پرداختنی : صدور فرم پرداخت چک و چاپ رسید و تنظیم سند اتوماتیک ، صدور فرم خروج چک از بانک یاابطال چک با چاپ و صدورسند اتوماتیک مربوطه و گزارشات مدیریتی ، امکان معرفی دسته چک صدور اتوماتیک چک با امکان حذف یا اصلاح . اسناد انتظامی دریافتنی : صدور فرم دریافت و عودت اسناد انتظامی از مشتریان یا کارکنان وچاپ رسید و تنظیم سند اتوماتیک و گزارشات مدیریتی با امکان حذف یا اصلاح . اسناد انتظامی پرداختنی : صدور اسناد انتظامی پرداختی به اشخاص و شرکتها و عودت این اسناد با امکان چاپ رسید و تنظیم سند اتوماتیک و گزارشات مدیریتی با امکان حذف یا اصلاح. دفاتر : دفتر روزنـامه - دفتر معین ـ دفتر تفصیلی - دفتر کل و مـرکز هزینه و پروژه ها باانتخاب نوع دفتر و حساب مورد نظرکه از هر تاریخی بتوان حساب را رؤیت و چاپ نمود. خلاصه عملکرد دفا تر : در این قسمت میتوان از چرخش و مانده یک حساب تا حسابی دیگر گزارش تهیه نمود بعنوان مثال از اولین حساب هزینه تا آخرین حساب هزینه در یک محدوده زمـانی خاص ، سیـستم گردش حسابها را محاسبه و در اختیارگذارد. ارائه لیست ازآخرین بدهکاران و بستا نکاران : با تاییـد اسنـاد در هر لحظه چگونگی گردش مالی بدهکاران و بستانکاران در ااختیار شما قرار می گیرد.1 ترازها ی آزمایشی : تراز در سطح کل ـ معین ـ تفصیلی به تفکیک مراکز هزینه و پروژه ها ـ تعدیلات ـ مقایسه ای ـ تلفیقی بصورت 2 ـ 4 ـ 8 ستونی. سود و زیان مدیریتی : ارائه گزارش سود و زیان با احتساب قیمت تمام شده کالای فروش رفته به صورت روزانه (مقایسه ای ) ـ هفتگی (مقایسه ای ) ـ ماهیانه (مقایسه ای ) ـ سالیانه ( مقایسه ای )و عملکرد سود وزیان . گزارشات ویژه : گزارش خزانه داری شامل عملکرد یک بانک به شرح : موجودی بانک ـ اسناد در جریان وصول موجود در آن بانک ـ اسناد پرداختنی آن بانک و برآورد مانده بانک در آینده . ساخت گزارشات مالی : امکان معرفی گزارشات مالی دلخواه با احتساب درصد مورد نظر ( RPG ) . حسابها ی سکرت : امکان معرفی حسابهای سکرت که فقط افراد خاص تعریف شده قادر به دیدن آن حسابها می باشند . تغییرسال مالی : امکان دسترسی به سالهای مالی قبل و بعد به راحتی و از داخل برنامه . کنترل های سیستم : کنترل اسناد پرداختنی سررسید شده ـ کنترل اسناد دریافتنی سررسید شده ـ کنترل مشتریان بی اعتبار در موقع تسویه و صدور فاکتور ـ کنترل سقف اعتبار ریالی مشتریان ـ کنترل سقف اعتبار زمانی مشتریان ـ غیرفعال کردن یک کد حساب به منظور عدم چرخش در حسابها ـ امکان ویرایش اسناد حتی بعد از تایید ( تا قبل از صدور سند افتتاحیه ) به منظور اصلاح مانده حساب ـ امکان تشکیل یک گروه حساب برای افرادیکه دارای چند حساب در سیستم می باشند ـ قابلیت اجرای برنامه در شبکه NT-NOVELL - WORK GROUP همزمانی همه قسمتها جهت عملیات ، ایجاد صدها سیستم مستقل حسابداری و بازرگانی در یک سیستم برای شرکتهائی که دارای شرکتهای تحت پوشش می باشند و ارائه یک تراز کل از کلیه این شرکتها و… . . . . ب ) سیستم بازرگانی و توزیع درون مرزی و برون مرزی : این سیستم بدون هیچگونه تردیدی به گواه مصرف کنندگان ، ناظران و کارشناسان بیطرف حرف اول را در صنعت نرم افزاری ایران میزند امکان صدور فاکتورهای خرید ـ فروش ـ مرجوعی از بیش از یکصد استیشن بصورت هـمزمان ـ امـکان فـروش محـصولات بصورت S.I.M یا FIFO یا LIFO باامکان نمایش قیمت میانگین موزون و محاسبه دقیق سود و زیان هر کالا در لحظه ـ دارای سیستم بازاریابی و پخش با پورسانت بصورت پارامتریک و قابل تنظیم با هرگونه سیستم موجود در شرکت ـ صدور سند اتوماتیک برای کلیه موارد فوق ـ امکان صـدور پـیش فـاکتور و رزرو کالا ودرخواسـت خرید کالا بیش از 11000 گزارش مدیریتی که حرف اول را در گزارشات مدیریتی میزند ـ امکان محاسبه وزن وحجم کالا در موقع صدور فاکتور جهت توزیع و انتخاب نوع وسیله حمل جهت بـازارهای داخلی و خارجـی ـ امکان صـدور حـواله کلی و جـزئی جهت خروج کالا از انبار ها ـ امکان تعریف بیش از 900 انبار ، 1/000/000 قلم کالا و 1/000/000 مشتری تنظیم کارنامه پخش و منطقه بندی اتوماتیک جهت توزیع کالا ـ تنظیم کارنامه تسویه و ورود وخروج اتوماتیک کالا از هر انباردرموقع تنظیم فاکتورها ـ کنترل دقیق و منحصر بفرد در تنظیم فاکتور ازنظر کسورات و اضافات فاکتور و برگشت دقیق آن در موقع مرجوع از خرید یا فروش با امکان اصلاح توسط مصرف کننده و تنظیم صدور سند مربوطه به سیستم مالی ـ تنظیم و صدور حواله مواد اولیه به کاردر جریان ساخت جهت واحد های تولیدی از دیگر امکانات بسیار این نرم افزار می باشد. گزارشات کالا : گردش کالا از نظر تعدادی ـ ریالی ـ حجمی ـ وزنی ـ تاریخ انقضاء سررسید شده ـ کالای دارای شماره فنی یا سریال ـ کالاهای راکد ـ گزارشات مدیریتی خرید وفروش ـ انبارگردانی سه مرحله ای و تعدیل آن ، برآورد قیمت تمام شده کالای خریدار ی شده جهت فروش ـ تنظیم حواله و صدور حواله کسورات و اضافات و ضایعات و انتقال کالا بین انبارها ـ امکان تعدیل تعداد و قیمت کالا در فاکتورهای خرید ومحاسبه سود و زیان مجدد براساس اطلاعات جدید . سیستم گزارشات دارایی : شامل خلاصه عملکرد فاکتورهای فروش ـ خلاصه عملکرد فاکتورهای خرید ـ خلاصه عملکرد فروشندگان فاقد کد اقتصادی سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

سیستم مالی پیمانکاری خدماتی : نام محصول
سیستم مالی پیمانکاری خدماتی : نام تجاری
این سیستم امکان معرفی پروژ ه های گوناگون و مراکز هزینه های مختلف را فراهم می آورد که در این زمینه با توجه به ایجاد مراکز هزینه ، توانایی ارائه گزارش بهای تمام شده یا سود و زیان هر پروژه را به طور تفکیکی خواهد داشت. مشخصات :
سیستم پیمانکاری : در این سیستم امکان معرفی پروژه های گوناگون و مراکز هزینه های مختلف را فراهم می آورد که در این زمینه با توجه به ایجاد مراکز هزینه ، توانایی ارائه گزارش بهای تمام شده یا سود و زیان هر پروژه را به طور تفکیکی خواهد داشت . این سیستم در شرکت های ساختمانی که به صورت مشترک کار می کنند قابلیت و امکان به کار گیری سیستم بازرگانی و پیمانکاری را به طور همزمان دارد به طوری که در سیستم بازرگانی هنگام ورود کالا به انبار می توان پروژه مورد نظر را مشخص کرده و در هنگام خروج کالا از انبار و مصرف آن ، مواد مصرفی را به پروژه مورد نظر انتقال داد و در نتیجه مواد و مصالح پایه کار در هر پروژه به طور مجزا قابل نمایش باشد . اهم اطلاعات موضوعی در ارتباط با انجام کار پیمانکاری به ترتیب ذیل می باشد : مختصات ارائه کار در پیمان ها : مقایسه برآورد پیش فرض یا استاندارد هر پیمان با حالت واقعی همان پیمان . روش تقسیم بندی کار . تخصیص نیروی کار . برآورد زمان انجام کار . محاسبه هزینه های مربوطه با توجه به محیط ، نوع ، محل ، ابزار و مواد مورد نیاز کار . مدیریت نیروی انسانی : کنترل حضور و غیاب و شیفت کاری . محاسبه دستمزد بر مبنای پیمان های مختلف . محاسبه حق بیمه و ارائه آن به سازمان تامین اجتماعی . به کارگیری صحیح و مفید مواد و ابزار . پرداخت های متفرقه ( مساعده ، علی الحساب ، تنخواه گردان و غیره ) . پیگیری وصول وام ها و علی الحساب ها . « و ثبت سوابق و مرخصی پرسنلی و میزان ذخیره ی سنوات خدمت پرسنل . نگهداری حساب ها : نگهداری حساب پیمان ها به طور جداگانه . « هزینه های جاری به تفکیک محل هزینه . « هزینه های حقوق و دستمزد به تفکیک پرسنل هر پیمان . « و تهیه سود و زیان هر پیمان . « حساب های بانکی مرتبط با هر پیمان . « موجودی ملزومات مصرفی با حفظ اطلاعات ورود و خروج آنها به صورت مختلف ناشی از خرید و برگشت آن ، مصرف مواد و ملزومات به تفکیک هر پروژه با نرخ قیمت تمام شده با روش S.I.M ( روش شناسایی ویژه ) . کنترل صحت عملیات اسناد دریافتنی و پرداختنی ( چک های دریافتی و پرداختی ) . قیمت تمام شده تفکیکی هر پیمان . تهبه صورت وضعیت فعالیت ها در دوره های مختلف هر پیمان . جابه جایی ابزار گران قیمت در میان پیمان ها . کنترل مواد و ابزار مورد نیاز و برآورد شده نزد هر فرد استفاده کننده در هر پیمان هزینه استهلاک برای هر پیمان . سیستم کنترل پروژه : این سیستم به مدیریت امکان بررسی لحظه ای هر پروژه را با امکان مقایسه پیش فرض هزینه و مواد و مصالح با کار واقعی را می دهد و همچنین درصد پیشرفت پروژه و هزینه های ماههای آتی پروژه را مشخص می نماید سیستم خدماتی : این سیستم ضمن داشتن بیشترین مختصات تعریف شده در سیستم های مالی بازرگانی ، دارای ویژگی های ذیل نیز می باشند : امکان تعریف تمامی انواع خدمات . صدور فاکتور جهت خدمات مورد نظر . صدور سند و فاکتور فروش خدمات به صورت اتوماتیک . ارائه گزارشات فروش مدیریتی . سیستم شعب و شرکتهای تابعه : ایجاد سیستمهای مالی مستقل جهت شرکتهای تابعه و وابسته با گزارشات سود و زیان تفکیکی هر سیستم همراه با ارائه یک تراز در سطح کل از کلیه شرکتها در لحظه سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

سیستم اتوماسیون اداری : نام محصول
سیستم اتوماسیون اداری : نام تجاری
این شرکت بمنظور آشنائی مشتریان محترم با محصولات ، کیفیت ، خدمات پشتیبانی ، تبلیغات ، افزایش اعضا فقط تا پایان بهمن ماه 1390 این سیستمها را بصورت 100% رایگان بابت ، نصب ، آموزش ، قفل نرم افزاری و راه اندازی هیچ وجهی دریافت نمیشود و فقط هزینه پشتیبانی سالیانه دریافت میشود . مشخصات :
مکاتبات اداری یکی از پــر حجم ترین و در بعضی از مواقع مشکل تـرین فعالیت های یک سازمان می باشد، عدم وجود یک سیستم مناسب مکاتبات اداری باعث اتلاف زمان، صرف انرژی بیشتر، افزایش هزینه ها و در نتیجه غیربهره ور شدن سازمان مربوطه می گردد که در مقابل آن وجود یک سیستم متناسب و سریع اداری می تواند حجم عمده ای از ابهامات موجود در زمینه مکاتبات داخل سازمان را کاهش داده و در یک دوره زمانی باعث صرفه جویی زمان و تسریع در انجام امور اداری گردد که با توجه به حجم زیاد مکاتبات ، تعدد و پراکندگی واحدها، تنها یک سیستم مکانیزه با حذف یا حداقل نمودن گردش دستی اسناد کاغذی ، سبب گردش صحیح مکاتبات اداری و جلوگیری از مفقود شدن نامه ها در شرکتها و سازمانها خواهد شد. امروزه مدیریت بر گردش کار و مکاتبات اداری و همچنین مدیریت زمان در سازمان ها و مؤسسات اقتصادی به کلی متحول شده و دیگر استفاده از روش های کند و مشکل ساز اداری غیرمکانیزه (بوروکراسی) قابل قبول نمی باشد. استفاده از سیستم اداری داده پردازی « حرفه ای ها » جهت انجام امور اداری و چرخه مکاتبات و طبقه بندی آنها، بستر مناسبی برای سرعت بخشیدن به انجام امور اداری در بخش دبیرخانه و نظارت بر گردش کار در سازمان مربوطه می باشد به شکلی که تمام اعمال اداری همانند ورود نامه، ثبت نامه، ارجاعات، رونوشت ها و حتی بازبینی نامه ها توسط سیستم ثبت و کنترل می گردد. اتوماسیون اداری، بهترین ابزار برای رسیدن به راهکارهای مفید در جهت صرفه جویی زمان و استفاده بهینه از وقت در سازمان می باشد. راه حل های مکانیزه به گردش مکاتبات سازمان سرعت بخشیده و همچنین مدیریت بر گردش کارها را بیشتر میسر می سازد. در این فرایند، حذف مکاتبات کاغذی، صرفه جویی و استفاده بهینه از زمان، عملی گردد. در این زمینه می توان گرایش های ویژه ای فراهم آورد که کارائی بهینه افراد و نیز گلوگاههای مکاتباتی و چگونگی کارکرد کارکنان برای مدیریت روشن گردد. این نرم افزار در تمامی سیستم های اداری از قبیل ادارات دولتی، شرکت های خصوصی، دانشگاهها، کارخانجات، مراکز درمانی، خدماتی، تجارتی و.... قابل استفاده می باشد. شایان ذکر است که نرم افزار مورد اشاره مبتنی بر معماری چند لایه با استفاده از زبان برنامه نویسی Microsoft C#.Net 2005 و پایگاه دادهMicrosoft SQL Server 2000 , 2005 مزایای پیاده سازی سیستم اتوماسیون : · افزایش سرعت و دقت در پاسخگویی به مراجعان · بی نیازی به مراجعه حضوری برای ارایه نامه و پیگیری ها · کنترل مدیریتی بهتر در بخش های مختلف سازمانی · سازمان دهی و بهینه سازی گردش مکاتبات و فرآیندها · به حداقل رساندن مکاتبات کاغذی در داخل و خارج از سازمان · امکان اتوماتیک سازی عملیات جهت تسهیل عملیات اداری · دسترسی سریع به مکاتبات بایگانی شده · ایجاد بستر مناسب برای استقرار سایر سیستم های یکپارچه · اعمال کنترل های ایمنی منطبق با ساختار سازمانی نمونه هایی از قابلیت های ویژه سیستم اتوماسیون اداری : 1. امکان مکاتبات الکترونیک و قابلیت ارجاع اتوماتیک بین کاربران سیستم 2. امکان تعریف پرسنل و اشخاص و نیز ثبت عکس پرسنل و امضاء برای آنها 3. ایجاد چارت سازمانی و امکان معرفی پست ها سازمانی و زیر سیستم های آن 4. تعیین محدوده دسترسی برای هر یک از کاربران بنا به سیاست سازمان 5. امکان پیگیری کلیه مکاتبات اداری 6. نمایش گردش نامه و مشخص نمودن آخرین وضعیت نامه 7. امکان ایجاد کارتابل برای هر یک از اعضاء 8. امکان ذخیره سازی نامه در پرونده های مربوطه 9. تعریف رده بندی امنیتی نامه مانند عادی، محرمانه، سری و... 10. امکان ارسال و دریافت پیام در سطح سازمانی و الصاق پیوست های چند رسانه ای 11. سررسید برای هر کاربر و امکان یادآوری یادداشت ها 12. امکان جستجوی پیشرفته بر اساس هر یک از فیلدهای اطلاعاتی 13. معرفی جانشین برای هر یک از پست های سازمانی 14. ایجاد دعوت به جلسه در سطح بخشی از سازمان و نیز صورت جلسات به صورت نامه 15. تابلو اعلانات برای کلیه پرسنل 16. دفتر تلفن شخصی یادداشت برای هر کاربر 17. امکان اخذ گزارشات و فراخوانی آن 18. امکان ایجاد فضای ورود نامه وارده، صادره و داخلی 19. امکان تعیین رونوشت برای نامه 20. امکان تعریف گروه های سازمانی 21. امکان پ اراف نامه 22. امکان تعریف الگوی نامه برای هر یک از انواع نامه (داخلی، عمومی، صادره و وارده ) 23. امکان تعریف فرمول شماره اندیکاتور به صورت دلخواه برای هرنوع نامه و یا بخش های مختلف سازمان 24. بایگانی الکترونیکی (طبقه بندی نامه ها و مراسلات ارجاع شده به قسمت بایگانی در پرونده ها) 25. ثبت تصویر (اسکن نامه) 26. چرخش نامه بین واحدهای مختلف سازمانی جهت بررسی 27. امکان استفاده از قلم نوری به منظور هامش در نامه های وارده 28. تعریف ساختار سازمانی و پست ها، گروه بندی پرونده های عمومی و بایگانی 29. امکان تعریف انواع دبیرخانه، بایگانی، کارتابل و انواع ارجاعات با دسترسی های متفاوت 30. تعریف تقویم کاری و مناسبت های مختلف 31. تعریف سطح دسترسی و امنیت سیستم بر اساس مسئولیت و پست سازمانی 32. صندوق پیام ها برای مشاهده پیام های دریافتی 33. ایجاد و مشاهده کارتابل نامه، پیگیری نامه ها و نامه های ارسال نشده 34. تعریف انواع اولویت مکاتباتی (عادی، فوری، خیلی فوری و...) 35. مشاهده درختواره گردش نامه و آخرین وضعیت آن با توجه به دسترسی های مجاز (tracing) 36. ثبت و کنترل اقدامات انجام شده بر روی نامه 37. ثبت تاریخ و ساعت عملیات انجام شده بر روی نامه (ارجاع، مشاهده، اقدام و...) 38. تعریف جانشین برای سمت های سازمانی 39. به گردش انداختن نامه های بایگانی شده 40. وجود میز کار برای هر کاربر 41. امکان استفاده از برنامه Microsoft Word برای تایپ نامه و بزرگ و کوچک کردن نامه ها


سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

خدمات پیاده سازی : نام محصول
خدمات پیاده سازی : نام تجاری
پیاده سازی به معنای استفاده از تمام ظرفیت و امکانات بالقوه سیستم توسط کاربر و رفع نیازهای خاص واحدهای بازرگانی یا تولیدی زیر نظر کارشناسان این شرکت میباشد مشخصات :
در هر شرکت ، کارخانه ، موسسه ، فروشگاه ، تعاونی در اکثر مواقع انجام امور

کاری بایکدیگر متفاوت میباشد ،حتی بسیار دیده شده در یک صنف و یک نوع فعالیت ،

نحوه کاری آنها با هم متفاوت است و این تفاوت را من بیشتر بستگی به نوع سلیقه مدیریتی

و یا دخیل شدن افراد غیر متخصص و توصیه های غیر اصولی ، یا مقاومت سنتی در اثر ترس از

تغییرات ، در آن بنگاههای اقتصادی دیده ام و حتی در مواردی متاسفانه مشاهده کرده ام ،

کارخانجاتی که دارای ایزو هم هستند ، چرخه کار را بگونه ائی سلیقه ائی تعریف کرده اند ،

و در اجرای صحیح گردش کار اختلال بوجود آورده اند ، که هم بصورت اداره و اجرای روشهای دستی

مشکل داشتند و هم امکان مکانیزه کردن آن واحد ها با آن معیار های غلط وجود نداشت .

پس چه باید کرد ؟

در اینجا نقش و اهمیت پیاده سازی مشخص میگردد ،

و کارشناسی که مسئولیت این امر را بعهده میگیرد میبایست ضمن شناخت به نوع فعالیت

آن واحد و با تسلط بر امکانات نرم افزار ارائه شده بتواند راهکار های اجرائی صحیح و با

قابلیت عملیاتی ارائه دهد . اهمیت و ارزش اینکار زمانی مشخص میشود که شما با محاسبه

هزینه یک ساعت از کار افتادن خط تولید یک کارخانه ، و یک اشتباه کوچک در محاسبات و یا

ارائه راهکار غیر حرفه ائی در عدم جوابگوئی آن مجموعه و پرسنل آن واحد و افراد درگیر در

در سایر واحد های دیگر را هم دچار سر در گمی بنمائید .

پیاده سازی به معنای ساختار شکنی و استفاده بهینه از تمام ظرفیت و امکانات بالقوه

پرسنل و سیستم و تلفیق آنها به گونه ائی که با ریتم و آهنگی همگام با یکدیگر ترکیب

و کارکنند . اینکار بدرستی انجام نمیشود .به غیر از :مطالعه و شناخت
آنالیز و تجزیه و تحلیل سیستم ها
امکانات سخت افزاری و نرم افزاری
اعتماد به نفس
مسئولیت پذیری
ساختار شکنی در مواردی که تشخیص اشتباه اجرای کار توسط کارشناس مشهود میباشد


سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

خدمات برنامه نویسی : نام محصول
خدمات برنامه نویسی : نام تجاری
یکی از خدمات ارائه شده توسط شرکت داده پردازی حرفه ای ها، انجام پروژه های نرم افزاری شما میباشد. این شرکت با در اختیار د اشتن دانش فنی، همگام با علم و تکنولوژی روز دنیا، و نیز تجربه طولانی در پیاده سازی انواع پروژه های نرم افزاری آمادگی انجام پروژه های نرم افزاری با زبان های روز دنیا را اعلام میدارد. مشخصات :
از زمانی که کامپیوتر ها در دفاتر و سازمانها جای خود را به عنوان اصلی ترین ابزارهای محاسباتی ، ذخیره و بازیابی اطلاعات باز کرده اند زمان زیادی نگذشته است و مطمئنا این ابزار جزء جدا ناشدنی دفاتر کاری امروزی هستند. همگان می دانیم که کامپیوتر ها بدون نرم افزار ها تنها قطعاتی مکانیکی و بی فایده بیش نیستند و این نرم افزار ها هستند که امکانات سخت افزاری کامپیوتر را برای سهولت کارها به کار می گیرند .انجام پروژه های نرم افزاری از مهمترین خدمات ارائه شده توسط شرکت داده پردازی حرفه ای ها میباشد. این شرکت با در اختیار داشتن دانش فنی همگام با علم و تکنولوژی روز دنیا، و نیز تجربه لازم در پیاده سازی انواع پروژه های نرم افزاری آمادگی انجام پروژه های نرم افزاری، با استفاده از انواع بانکهای اطلاعاتی بر طبق سفارش شما می باشد. هزینه و زمان انجام پروژه بر طبق توافق با مشتری و بر اساس قرارداد انجام می شود.

سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

سیستم حقوق و دستمزد و پرسنلی : نام محصول
سیستم حقوق و دستمزد و پرسنلی : نام تجاری
شامل کلیه گزارشات کامل از جمله لیست حقوق، فیش حقوق، بیمه، مالیات، وام پرداختی و غیره
مشخصات :
سیستم پرسنلی ، حقوق و دستمزد :
سیستم پرسنلی و اداری ، حقوق و دستمزد شامل دو بخش ذیل میباشد
بخش اول : سیستم پرسنلی
در سیستم پرسنلی موجود کلیه اطلاعات شخصی و اداری افراد نگهداری می شود و امکان هرگونه ثبت ، نگهداری و صدور احکام کارگزینی ، مرخصی ها ، غیبتها ،ماموریتها و غیره را در کلیه حالتهای استخدامی اعم از کشوری و شرکتی ، قانون کار و کارمزد ساعتی را دارا می باشد این سیستم همچنین قابلیت چاپ گزارشات پارامتریک متنوع را مطابق خواست و تعریف کاربر فراهم می سازد
قابلیتهای عمومی و کاربردی سیستم پرسنلی و اداری
1ـ سیستم دارای امکاناتی از قبیل گزارش های استاندارد مطابق سلیقه و دلخواه کاربر طراحی شده و در صورت لزوم ذخیره و در مراحل بعدی مجددا از همین گزارش ها استفاده می گردد.
2 ـ امکان گرفتن چاپ از احکام صادر شده مطابق فرمت خاص و استاندارد برابر قوانین کار و نظام هماهنگ کارکنان دولت .
3 ـ امکان استفاده از سیستم استاندارد منوی چاپ ، جهت چاپ ، ذخیره سازی در فایل و یا نمایش بر روی صفحه نمایشگر
4 ـ استفاده از کدهای معرفی شده سیستم در هر مرحله از فایلها با استفاده از فایل اطلاعات پرسنل و ماشین حساب بمنظورعملیات کمکی .
5 ـ قابلیت استفاده از ورود و خروج کارکنان بصورت مستقل و یا لینک به ساعت کارت زنی .
6 ـ امکان نصب سیستم بصورت تک کاربره و یا شبکه .
7 ـ امکان محاسبات مرخصی ماهیانه بصورت اتوماتیک در پایان هر ماه و گزارشات لازم از مانده مرخصی و مرخصی های ا ستفاده شده .
8 ـ امکان انتقال کلیه اطلاعات مورد نیاز حقوق و دستمزد .
9 - امکان تغییرات پارامترهای ثابت سیستم مانند حداکثر مرخصی استحقاقی و استعلاجی ، فوق العاده روزانه ، نام شرکت و غیره مطابق آخرین تغییرات قوانین و یا مقررات داخلی شرکت .
بخش دوم : سیستم حقوق و دستمزد
سیستم حقوق و دستمزد با توجه به امکان لینک با سیستم پرسنلی کلیه اطلاعات موجود مورد نیاز درسیستم پرسنلی را استخراج و ضمن استفاده از اطلاعات موجود در فایلهای خودش محاسبات ماهیانه را انجام می دهد . این سیستم بدلیل پیش بینی معوقه ها ، ما به التفاوت و کسورات گذشته را به طور کامل انجام داده و امکان گزارشات کامل شامل لیست حقوق ، فیش حقوق ، بیمه ، مالیات و غیره را مهیا می سازد و هر نوع گزارش پارامتریک عمومی را مطابق خواست کاربر فراهم ساخته ، ضمن اینکه امکانات مدیریتی سیستم هر نوع تغییرات پارامترهای ثابت سیستم و جداول مالیاتی را در صورت نیاز فراهم می سازد .
امکان لینک با سیستم حسابداری قابلیت صدور سند حسابداری نیز امکان پذیر می باشد .
قابلیتهای عمومی و کاربردی سیستم حقوق و دستمزد
1 ـ‌ این سیستم ضمن تهیه کلیه گزارشات استاندارد جهت مراکز مختلف قابلیت تهیه هر نوع گزارش پارامتریک را بصورت گستره فراهم آورده ضمن اینکه کلیه ضرایب و استانداردهای محاسباتی را با تعاریف انواع مزایا ، کسورات ، وام ، نوبتکاری ، و غیره را به صورت متنوع تهیه مینماید .
2 ـ این سیستم انباشته های حقـوق را در سنـوات گذشتـه و حـال نگهـداری می نماید و تـمامی این انباشتـه ها با تـوجه به تغییرات احکام به روز شده و امکان هر گونه محاسبـات معوقـه جهت حقـوق و مـزایا و یا کسوراتی شامل بیمه ، مالیات، غیبت و غیره را شامل می شود .
3 ـ امکان تعیین رمز عبور برای کلیه کاربران با مشخص کردن سطح دسترسی آنان .
4 ـ امکان معرفی هر نوع پرداخت و کسور و وام بـا مشخصه خاص بیـمه پذیر ، مالیات پذیر ، مشمول اضافه کار ، مستمر ، نوع فرم ، ضریب محاسبه ، حقوق پایه یا مزایا و غیره را در دو حالت (بله یا خیر ) معرفی می نماید .
5 ـ‌ امکان دسترسی مستقیم به فایل اصلی حقوق و فایل پرداختها و کسورات جهت کاربران ارشد .
6 ـ‌ تهیه هر نوع گزارش مطابق فرمت های استاندارد روی چاپگر ، صفحه نمایش و دیـسکت و گزارشات پارامتریک عمومی مطابق سلیقه و خواست کاربران .
7 ـ امکان معرفی و تغییر پارامترهای ثابت سیستم مانند حداقل و حداکثر حقوق ، سقف پرداخت حق بیمه ، ضرایب محاسبه اضافه کار جهت کارکنان تابع قانون کاریا نظام هماهنگ ، ساعت کاری
عادی ماهیـانه و روزانه ، بـن کالا و غیره
8 ـ معرفی میزان نرخ جدول مالیاتی جهت کارکنان ثابت و حق الزحمه ای .
9 ـ‌ امکان صدور سند حسابداری و انتقال کلیه اطلاعات مربوط به حقوق ودستمزد به صورت اتوماتیک .
10 – امکان گزارشات اختصاصی مربوط به سازمان تامین اجتماعی در دیسکت ، خلاصه وضعیت با رعایط معافیت های مخصوص به کارمند ، کارفرما و ... .
در صورت نیاز آماده پاسخگویی به سوالات تخصصی شما می باشیم .
سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

سیستم اموال و دارائی ثابت : نام محصول
سیستم اموال و دارائی ثابت : نام تجاری
تعریف اموال به صورت ( پارامتریک، دلخواه، اتوماتیک )خرید اموال، فروش اموال، انتقال اموال، اسقاط اموال، کاهش یا افزایش نرخ تمام شده، ،تعریف طول عمر اموال ،تعریف گدینگ مراکز
مشخصات :
سیستم اموال :
اموال و ماشین آلات بخش مهمی از سرمایه گذاری یک واحد اقتصادی را تشکیل می دهد . نظارت دقیق بر موجودیت ، وضعیت ، نقل و انتقال ،تعمیرات ،
کاهش یا افزایش قیمت تمام شده فروش یا اسقاط و محاسبه هزینه استهلاک و براورد ذخیره آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر می باشد . مدیریت موفق
با آگاهی داشتن از اطلاعات به روز می تواند تصمیم صحیح را اتخاذ نماید .
اهمیت این سیستم و دلیل ثبت اموال به استناد فاکتور های خرید و صدور سند اتوماتیک در سیستم مالی و انتقال اموال و اثاثیه یا ماشین آلات
به اشخاص یا واحد های مورد نظر و ارائه گزارشات مدیریتی در رابطه تمامی موارد می باشد .
امکانات سیستم :
تعریف طبقه بندی اموال براساس استانداردهای موجود
تعریف اموال به صورت ( پارامتریک ) ( دلخواه ) ( اتوماتیک ) ـ خرید اموال ـ فروش اموال ـ انتقال اموال ـ اسقاط اموال ـ کاهش یا افزایش نرخ تمام شده ـ
صدور سند اتوماتیک به سیستم مالی
تعریف طول عمر اموال
تعریف گدینگ مراکز و استقرار اموال در سطوح انتخابی
امکان تعریف نوع شماره گذاری پلاک اموال به سه روش : پانچ پلاک اموال ، پلاک اموال بصورت سریال توسط سیستم ، پلاک اموال معادل باکد اموال .
امکان پانچ اطلاعات شناسنامه ای کامل اموال شامل موارد : کد اموال (یا بر چسب اموال ) ، نام اموال ، مشخصات اموال ، شماره کارت اموال ، شمارش اموال ،
شماره پلا ک اموال ، فروشنده اموال ، قیمت تمام شده ، استهلاک انباشته اموال ، شماره رسید انبار ، شماره سند حسابداری خرید اموال، مرکز استقرار اموال ،
شماره پرسنلی فرد تحویل گیرنده اموال ، تاریخ تحویل و شماره حواله انبار ، ارزش اسقاط اموال.
امکان تعریف کلیه اطلاعات عملیات طی دوره برای اموال از جمله نقل و انتقالات اموال از یک مرکز به مرکز دیگر و یا از یک فرد به فرد دیگر .
نگهداری اطلاعات کامل مربوط به تعمیرات اساسی اموال شامل مبلغ تعمیرات ، تاریخ تعمیرات و شرح تعمیرات انجام شده .
اصلاح قیمت تمام شده اموال بر اساس تعمیرات اساسی انجام شده و نیز لحاظ کردن قیمت تمام شده جدیدی در محاسبه استهلاک اموال .
نگهداری اطلاعات مربوط به فروش اموال شامل قیمت تمام شده ، کد خریدار ، تاریخ فروش ، شماره سند حسابداری ، فروش اموال ، محل واریز وجه .
اخذ گزارشات متنوع از اطلاعات سیستم به شرح ذیل :
فهرست اموال
فهرست اموال اسقاطی
فهرست اموال فروش رفته
فهرست اموال اجاره ای
گزارش نقل وانتقالات اموال
گزارش تعمیرات اساسی اموال
گزارش لیست استهلاک اموال
فهرست اموال استهلاک پذیر
فهرست اموال استهلاک ناپذیر
فهرست اموال مصرفی
فهرست اموال غیر مصرفی یا بادوام
فهرست اموال نامشهود
فهرست اموال مشهود
فهرست اموال در حکم مصرف در کلیه گزارشات فوق امکان اعمال شرط بر روی کد اموال ، شماره پلاک ، تاریخ خرید ،
تاریخ تحویل ، مرکز هزینه محل استقرار و کد پرسنلی تحویل گیرنده را فراهم می آورد .
امکان جستجوی کلیه اطلاعات موجود در سیستم و امکان استفاده از سیستم درشبکه های
NOVELL-NT- WORKGROUP
امکان محاسبه استهلاک اموال بصورت سالیانه یا ماهیانه
دکتر اموال جهت عیب یابی و مغایرت یابی
سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

سیستم گزارشات مدیریتی : نام محصول
سیستم گزارشات مدیریتی : نام تجاری
سیستم گزارش گیری های مالی و بازرگانی با انواع خروجی ها از قبیل excel ، pdf و ...

مشخصات :
این سیستم دارای گزارشات متنوع مدیریتی میباشد که خروجی گزارشات به صورت excel ، pdf و نمودارهای متنوع و چاپ رنگی از کلیه گزارشات میباشد.

با پشتیبانی سالیانه به صورت رایگان
سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصولپشتیبانان پروژه