مشروح خبر


سامانه پست الکترونیک پستچی
پست الکترونیکی یکی از خدمات مهم اینترنت است که شباهت زیادی به خدمات پست معمولی دارد و درواقع، ارتباط غیرهمزمان را برای افراد پدید میآورد و در عرصه ارتباطات توجه روزافزونی به آن میگردد. این فرایند همانند پست معمولی عمل میکند با این تفاوت که، بهجای نظام پستی معمولی، از نظام رایانهای استفاده میشود و بهجای کاغذ، بیتها و بایتها اطلاعات را جابهجا میکنند. استفاده از این گونه پست آسان است و فرستادن پیام به هر نقطهای از دنیا چند ثانیه بیشتر طول نمیکشد و لزومی به خرید تمبر و کاغذ و پاکت نیست؛ و مهمتر آنکه عکس، سند، و جز آن را نیز میتوان از طریق پستالکترونیکی ارسال کرد. پستالکترونیک از محبوبترین ابزارها در سازمانهای نوین امروز و در خدمت مدیران خلاق و پیشتاز است. پستالکترونیک هم نقش تسهیلکننده وهم نقش نقل و انتقال سریع اطلاعات درون سازمانی را بعهده دارد و از بعد ارتباطات خارجی نیز توانسته رویه جدیدی از ارتباطات دوسویه با مشتری، شرکا و همکاران تجاری ایجاد نماید؛ دنیای تجاری پیچیده و رقابتی امروز که دیگر محدود به مرزهای یک محله، شهر و یا کشور نیست سخت نیازمند آن است. اهمیت مسئله اصولا شرکتهای کوچک از میل سرور هاست خود استفاده میکنند ولی شرکتهای بزرگ بدلیل اهمیت موضوع و گستردگی کار نیازمند راهاندازی میل سرور داخلی میباشند. همواره پیادهسازی یک سیستم امن ومطمئن پستالکترونیک از دغدغههای مدیران شرکتهای بزرگی میباشد که به اهمیت این سرویس درکسب موفقیت در دنیای مدرن امروزی واقف میباشند. برای مشاهده بیشتر .... www.kayer.co.ir

لیست خبر ها
پشتیبانان پروژه