مشروح خبر


دریافت مجوز دانش بنیان صنعتی از کارگروه ارزیابی شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری
شرکت همیشه پویا موفق به کسب مجوز دانش بنیان صنعتی از کارگروه ارزیابی شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری شد.

لیست خبر ها
پشتیبانان پروژه